CK INFO TRAVEL - Beroun


Jak si vybrat zájezd? Zkuste s námi. Ideální dovolená 2013 od více než 150 cestovních kanceláří, pro Vás vybereme tu správnou.

Zobrazované zájezdy z destinací v obrázku

Egypt-Tunisko-Řecko-Turecko-Španělsko

20 let praxe v cetovním ruchu

GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v cestovní kanceláři INFO TRAVEL s.r.o. je obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní data nebereme na lehkou váhu a pokud to není nutné nebo nám k tomu nedáte souhlas, Vaše data nezpracováváme. Pakliže osobní údaje zpracováváme, klademe veliký důraz na jejich bezpečnost, aktuálnost a zpracování pouze za účelem, pro který jste nám je poskytli. Ujišťujeme Vás, že s osobními daty neobchodujeme a neposkytujeme je třetím stranám, není-li to nutné pro smluvní plnění, zákonná povinnost nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo zákonem danou.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je cestovní kancelář:
INFO TRAVEL s.r.o.
Havlíčkova 5, Beroun 266 01
ICO: 28525086
DIC: CZ28525086
Zapsaná v OR MS PRAHA, odd. C, vl.147937
Kontakt: info@infotravel.cz
 
Cestovní kancelář INFO TRAVEL s.r.o. pracuje pouze s daty, která jsou nezbytná pro nabídku vhodného pobytu či služeb, vzájemnou komunikaci a zároveň jsou nutná pro uzavření smlouvy/poskytnutí služby. Dále zpracováváme osobní data na základě Vašeho souhlasu a to v rozsahu Vámi poskytnutých osobních dat.

  Osobní údaje dětí K plnění služeb cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o. je potřeba zpracovávat identifikační údaje dětí (osob mladších 18 let). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě smluvního plnění, za dítě jedná jeho rodič nebo jiný zástupce oprávněný k tomuto účelu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete. Osobní údaje dítěte nejsou zpracovávány za jiným účelem než plnění zákonné povinnosti.
 
S jakými údaji pracujeme?
 
Osobní údaje rozdělujeme do několika kategorií:
a) Identifikační údaje
    • jméno a příjmení
    • datum narození
    • pohlaví
    • číslo cestovního dokladu (v případě nutnosti)
    • fotografie
b) Kontaktní údaje
    • email
    • telefon
    • korespondenční adresa
    • sociální sítě
c) Údaje nezbytné pro plnění služby
    • zdravotní stav (v případě požadavku na stravu, bezbariérovost, léčebné procedury, aj.)
    • jiné údaje Vámi požadované specifikace k pobytu/službě
    • počet dětí
d) Informace o spolucestujících
    • jméno a příjmení
    • datum narození
    • číslo cestovního dokladu (v případě nutnosti)
    • kontakt (zastupující osoba)
e) Platební údaje
    • číslo bankovního účtu
    • číslo účtu třetí strany, která provedla platbu (např. benefitní společnosti)
f) Údaje o vzájemné komunikaci
    • jméno a příjmení
    • obsah komunikace
    • datum komunikace
    • zdroj komunikace (email, chat, sociální síť, telefon, tištěný dokument)
 
Odkud bereme Vaše osobní údaje?
 
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vaší rozhodnutí využívat služeb cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze v několika případech, které jsou nutné pro správné sestavení služeb plnění smluvního vztahu nebo pro Vaší informovanost. Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat ze:

a) Zakoupení zájezdu nebo jen jedné z nabízených služeb
Zakoupením zájezdu nebo jiné námi nabízené služby nám sdělujete své kontaktní údaje (korespondění adresu), identifikační údaje (jméno a příjmení), datum narození, případně rodné číslo (pro pojišťovnu) a platební údaje.
Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem plnění smlouvy/služby a zpětného kontaktu.
Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • ochrana práv a oprávněný zájem

Doba zpracování:
    • po dobu zákonných povinností (10 let)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)
 
b) Webové stránky
Už při návštěvě internetových stránek nebo provedení rezervace (zakoupení) pobytu/služeb na www.infotravel.cz a www.detskezajezdy.cz.
Máte-li v prohlížeči povoleny tzv. Cookies, které vyžíváme pro statistické a marketingové nástroje shromažďující tato data, dáváte nám tím souhlas jejich zpracování. Tato data zpracováváme anonymně. Pomocí povolených Cookies můžeme zlepšovat dostupnost a kvalitu našich služeb.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
    • na základě Vašeho uděleného souhlasu

Doba zpracování:
    • potvrzená rezervace (smlouva) po dobu zákonných povinností (10 let)
    • nezávazná rezervace (po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (až 1 rok po ukončení důvodu)
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu
    • cookies (do doby vymazání ve Vašem prohlížeči nebo max. 30 dnů)


 c) Email
Pokud nás kontaktujete pomocí elektronické komunikace, sdělujete nám své kontaktní a identifikační údaje. Zasláním zprávy nám dáváte souhlas ke zpracování kontaktních a identifikačních údajů.
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem zpětné kontaktu a pokračování vzájemné komunikace.

Důvod zpracování:
    • smluvní povinnost
    • udělený souhlas
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Doba zpracování:
    • po dobu zákonných povinností (10 let)
    • po dobu udělení Vašeho souhlasu (do odvolání nebo 3 roky)
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po ukončení důvodu)


 d) Přihlášením k odběru novinek a nabídek – marketing
Přihlášením k dobrovolnému odběru novinek a nabídek nám dáváte souhlas se zasíláním pravidelných emailů nebo SMS s nabídkami a novinkami cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o. Váš souhlas k zasílání informačních emailů a obchodních sdělení nepotřebujeme v případě, že jste využili našich služeb na základě smlouvy. Souhlas k zasílání emailů (SMS) nám v obou případech můžete kdykoliv odebrat.

Důvod zpracování:
    • udělený souhlas
    • oprávněný zájem v případě uzavření smlouvy o zájezdu/služby

Délka zpracování:
    • 3 roky s následnou aktualizací nebo do odvolání
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu (1 rok po odvolání souhlasu)


e) Účast v soutěži nebo anketě
Účastí v soutěži nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném pravidly soutěže nebo ankety.
    • Takto získaná osobní data nejsou použita jinak, než za účelem informování Vás o stavu soutěže a zpětného kontaktu.

Důvod zpracování:
    • udělený souhlas
    • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Délka zpracování:
    • 1 rok nebo do odvolání Vašeho souhlasu
    • po dobu trvání důvodu oprávněného zájmu
 
Z jakého důvodu data sbíráme?
 
Vaše osobní data zpracováváme pouze v minimálním rozsahu, který je dán zákonnou povinností nebo je nutný pro plnění smluvního ujednání. Dále zpracováváme Vaše osobní data na základě oprávněného zájmu a ochrany práv cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o. nebo Vámi uděleného souhlasu a to především v případech, které jsou nezbytné pro plnění na základě Vaší žádosti např. pro sjednání dopravy, zajištění vstupu na kulturní akce, rezervace v restauraci, cestovní pojištění, přímý marketing, atp.

a) Smluvní povinnost, zákonná povinnost
Zpracování Vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Pro zpracování osobních údajů k tomuto účelu nepotřebujeme Váš souhlas.

Zpracováváme osobní údaje (identifikační, kontaktní, specifické údaje pro plnění smlouvy/služby, bankovní údaje) v souladu s:
    • zákonem číslo 159/1999 Sb.
    • občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

b) Oprávněný zájem a ochrana práv
V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o. a dalších třetích stran (např. pro poptřeby soudu, pojišťoven, reklamaci, atd.). Pro tento důvod zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, rozsah tohoto typu zpracování osobních údajů je ovšem omezen. Vždy pečlivě zvažujeme vhodnost zpracování osobních údajů.

Příklad:
    • příprava smlouvy na Vaši žádost – zpracování nezbytných osobních údajů pro návrh smlouvy
    • vzájemná komunikace – zpracování a příprava nabídky/smlouvy, v případě problému s plněním smluvního dojednání (reklamace)
    • zasílání obchodního sdělení – na základě smluvních podmínek při uzavření smlouvy
    • účast v soutěži, anketě – důkaz o zapojení
    • zakoupení dárkového poukazu/služeb – kontrola při uplatnění
    • zaslání dotazníku s dotazem na Spokojenost s ubytováním/našimi službami – zkvalitnění služeb

c) Udělený souhlas
Udělením souhlasu nám dáváte možnost, jak být s Vámi v kontaktu a informovat Vás např. o našich speciálních nabídkách, novinkách, soutěžích a jiných zajímavých akcích. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas nám dáváte dobrovolně a za jasným účelem.

Příklad:
    • zasílání emailů s nabídkou cestovní kanceláře INFO TRAVEL s.r.o. nebo našich partnerů
    • zasílání SMS s informacemi o aktuálním dění
    • zaslání tištěného katalogu
    • elektronická komunikace (email, chat, telefon, sociální síť)
    • sestavení a zaslání nabídky

Pro informaci:
    • Souhlas nepotřebujeme v případě uzavření smluvního vztahu (zakoupení zájezdu/služby).
    • Souhlas nám dáváte svobodně a za jasným účelem.
    • Souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 
Komu předáváme Vaše údaje?
 
Vaše osobní údaje předáváme jen v rámci plnění smluvních povinností nebo zákonem daných povinností, popřípadě s Vašim souhlasem. Příjemci osobních údajů mohou být:

a) Ubytovatel
Předáváme pouze identifikační údaje (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození) a Vámi poskytnuté specifické údaje (bezlepková strava, handicap, jiný zdravotní problém, popřípadě jiný požadavek), které jsou nutné pro plnění dané smlouvy o zájezdu/spojených cestovních služeb/služeb. Pokud je to nezbytné, můžeme předat i kontaktní údaje (telefon, email), aby Vás ubytovatel mohl informovat o případných změnách.
    • Konkrétní název ubytovatele je uvedený ve smlouvě o zájezdu/spojených cestovních službách/pobytu a na voucheru.

b) Pojišťovna
Předáváme pouze identifikační údaje (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození). V případě pojistné události nebo nějakého problému můžeme předat i kontaktní údaje (telefon, email, korespondenční adresu) pro bezproblémové vyřízení.
    • Konkrétní název a údaje o pojišťovně jsou uvedeny ve smlouvě a v informacích pro pojištěné.

c) Přepravce
Pokud na Vaši žádost zajišťujeme přepravu, která je součástí smluvního ujednání, přepravci předáváme pouze identifikační údaje (jméno, příjmení), popřípadě kontaktní údaje (telefon, email), aby Vás dopravce mohl informovat o případných změnách. V případě Vaší žádosti o zajištění přepravy, která není v rámci smluvního ujednání, potřebujeme Váš souhlas s předáním osobních údajů v daném rozsahu.
    • Konkrétní název přepravce je uvedený ve smlouvě nebo nabídce.

d) Marketingové a výzkumné agentury
Pokud jste nám udělili souhlas k marketingovým účelům (mailingový systém, sms systém, reklamní systém), využíváme k propagaci především tyto reklamní kanály/software:
    • MailChimp
    • Facebook Inc.
    • Google AdWords
    • Google Analytics
    • SKlik

e) Jiný subjekt
V případě, že je na Vaši žádost nebo smluvně sjednána i jiná služba třetí strany uvedena ve smlouvě, můžeme předat identifikační údaje, popřípadě kontaktní údaje pro správné plnění služby této třetí straně.
    • Konkrétní název subjektu je uvedený ve smlouvě nebo nabídce.

f) Dodavatelé IT a software
Převážně dodavatelé softwaru, který využíváme pro zpracování osobních údajů (rezervační systém), účetní a daňový systém, aj., které jsou dostupné na cloudu.
    • Internetové obchody, s.r.o. (správa IT)
    • STORMWARE, s.r.o. (účetní systém POHODA)
    • Jan Macík - MBJ Software
 

Předáváme osobní údaje třetím osobám?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

   

 Jak dlouho data uchováváme?
 
Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě smluvních a právních povinností až 10 let. Osobní údaje, které jste nám poskytli s výslovným souhlasem uchováváme do doby, než nám souhlas odeberete nebo po dobu trvání, pro kterou byl souhlas poskytnut. Toto zejména u marketingových souhlasů. U dat, která uchováváme na základě oprávněného zájmu a ochranny cestovní kanceláře, je doba uchování po dobu nezbytně nutnou, po kterou existuje oprávněný zájem (reklamace, soudní spory, pojistné události, atd.) většinou až 1 rok po skončení zpracování osobních dat. Tato data nejsou již dále jinak využívána.

Po uplynutí doby nezbytné pro uchování osobních údajů nepotřebná data (kontaktní údaje, údaje o vzájemné komunikaci, platební údaje) mažeme nebo anonymizujeme (identifikační údaje, údaje o spolucestujících, údaje nezbytné pro plnění služby).
    • Zákonná povinnost - 10 let.
    • Marketingové účely - 3 roky s následnou žádostí o obnovu souhlasu.
    • Oprávněný zájem a ochrana zájmu společnosti a třetích stran - 1 rok od uplynutí nezbytné doby pro uchování osobních údajů.
    • Soutěže a ankety – 1 rok nebo do odvolání souhlasu.
    • Zaslání katalogu – jednorázovým zasláním katalogu nebo opakovaným zasláním do odvolání souhlasu.
    • Nezávazná rezervace – pokud není rezervace potvrzena, jsou osobní data uchována po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena.
 
Je poskytnutí osobních dat povinné?
 
Předání základních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, pro který od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout. Ostatní osobní údaje, které požadujeme na základě Vašeho souhlasu, jsou dobrovolné.
 
Jsou Vaše údaje v bezpečí?
 
Osobní data nebereme na lehkou váhu, proto v rámci možností pravidelně aktualizujeme a aplikujeme technická i organizační bezpečnostní opatření tak, aby uložená osobní data byla co nejlépe chráněna před neúmyslnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou či zničením a nebyla přístupná neoprávněným osobám. Bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme podle technologického vývoje.
 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.5.2018